Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

DOĞANŞEHİRLİLER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI SENEDİ

 

Madde 1- Vakfın adı Doğanşehirliler Eğitim ve Kültür Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. Kısa adı DOVAK olacaktır.

 

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli Fatih ilçesinde olup, adresi Kemal Paşa Mah. Atatürk Bulvarı Lale Apt. No:50 Kat:1 Daire:3 Fatih/İstanbul'dur.

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

 

VAKFIN AMACI

Madde 3- Vakfın amaçları;

a) Lise ve Dengi okullardan mezun olan, fakat öğrenim yapma olanağından maddi bakımdan yoksun bulunan öğrenciler ve yurt içi/yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler ile hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma lâyık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak,

b) Üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının oluşturulması suretiyle, Türk Millî eğitimine katkıda bulunmak ve bu eğitim tesislerinden en az %10 kapasitesinin yetenekli ancak maddi imkândan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’unun maddi imkânı olmayan hastalara tahsisini sağlamak,

c) Ülke düzeyinde yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak amacı ile toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile Atatürk İlkelerine bağlı, millî ve manevî değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak,

d) Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi, bitki ve hayvan türlerinin korunması ve ıslahı, ağaçlandırma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışmalar yapmak.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4: Vakıf 3.maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere,

a) Yurt içi ve yurt dışında bulunan, Üniversite, yüksek okullar ile hangi eğitim düzeyinde olursa olsun vakfın layık gördüğü öğrenim yapan muhtaç ve kimsesiz öğrencilere burslar vermek,  yurt binaları tesis etmek, kitap, öğrenim, araştırma, araç ve gereçleri gibi imkânlar sağlamak,

b) Eğitim, tanıtma ve sporu birlikte ele alan Vakıf, bunların yanı sıra manevi değerlerine bağlı ve Atatürk milliyetçiliğine uygun sporcu gençlerin yetişmesi amacıyla spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olmak,

c) Vakfa bağışta bulunanların yapmak istedikleri yurt, okul ve benzeri tesise bağış yapanın adını vermek suretiyle özendirici her türlü tedbirleri alır, gerekli gördüğünde Vakfa maddi veya manevi katkıda bulunanlara, plaket verilmek suretiyle onurlandırmak,

d) Milli Eğitimimizi geliştirmek amacı ile araştırmalar yapmak ve yaptırmak, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, konferans, kongre ve sempozyumlar düzenlemek;

e) Amaç ve hizmet konularına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak; bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlamak; konferans, panel, kongre, sempozyum, açık oturum, forum, kurs, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, festival, yardım kampanyaları, kermes ve bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma geliştirme ve dokümantasyon merkezleri ve stüdyolar açmak, işletmek ve işlettirmek; radyo ve televizyon programları hazırlamak;

f) Vakfın amacına uygun her türlü kültürel ve sosyal toplantılar yapmak, Doğal çevre ve tarihi eserlere yönelik çalışmalar yapmak, konuyla ilgili duyarlılığı arttırmaya yönelik araştırmalar, eğitim, kurs ve konferans benzeri etkinlikler yapmak.

g) Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için amaç ve hizmet konularına yönelik kurum ve kuruluşlarla etkinlik kazandırıcı işbirliği yapmak; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakfa ait iktisadi ve sosyal tesisler, sanayi ve ticari işletmeler, ortaklıklar kurmak;

h) Amaçları doğrultusunda olmak üzere diğer vakıflar, kamu kuruluşları, işletmeler ve üniversitelerle işbirliği yapmak ve vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz mallar almaya, satmaya, kiralamaya yetkili olduğu gibi bağış toplamaya, tarımsal, ticari, sanayi ve mali işler yapmaya, ortaklık kurmaya, ortaklıklara katılmaya ve kredi almaya yetkilidir.

i) Ulusal ve uluslararası fonlardan hibe almak için projeler hazırlamak, hazırlatmak ve anlaşmalar yapmak.

j) Okul, yurt, lojman, eğitim, spor ve sağlık tesisleri  yapmak,

 k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca ( 3) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

ONUR KURULU

Madde 15- Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği yapmış kişiler ile Vakfa maddi ve manevi katkılarından dolayı Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine toplanır. İstişare mahiyette Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.

 

HUZUR HAKKI

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.
(Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 17: Vakfın başlıca gelirleri şunlardır:

a-) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar

b-) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler

c-) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler

d-) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e-) Balo, yemek, konser, konferans, defile, piyango, kermes, sergi, fuar, kitap, dergi, gazete, araştırma ve benzeri faaliyet gelirleri

f-) Her türlü düğün, nişan ve cenazeye vakıf tarafından gönderilen pano gelirleri

g-) Yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşların hayatlarında veya vasiyet yolu ile yapacakları her türlü bağış ve teberrular

 h-) Üye kabulü ve aidatlar

i-) Ulusal ve uluslararası fonlardan alınacak hibeler

j-) Her çeşit sair gelirlerden oluşur.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Malatya Eğitim Vakfı'na devredilir.

Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

 

VAKFIN KURUCULARI

Madde 21- Vakfın kurucularının ad ve adresleri aşağıda gösterilmiştir.

1-Muammer ŞAHİN

2- Hacı Mevlüt ŞAHİN

3- Abdurrahman KILIÇ

4- Mehmet ÇOLAK

5- Tülay OĞHAN

6- Mesliha YILMAZ

7- Mustafa KINACI

8- İlker DEMİRTAŞ

9- Mustafa ERDEM

10- Adile Mezin ŞAHİN

11- Mehmet Orhan ŞAHİN

12- Mevlüt Selçuk OĞHAN

13- Muzaffer ŞAHİN

14- Hürriyet BAYIR

15- İbrahim ELMAS

16- Enver ŞAHİN

17- Ahmet İLHAN

18- Urfi POLAT

19- Dilek KARAALİLER

20- Burak ŞAHİN

21- Murat BAYEREN

22- Önder ŞAHİN

23- Doğan OLGUN

24- Kamil DOĞAN

25- Ergün ŞAHİN

 

Kuruluştaki Mütevelli Heyeti:

1- Muammer ŞAHİN

2- Hacı Mevlüt ŞAHİN

3- Abdurrahman KILIÇ

4- Mehmet ÇOLAK

5- Tülay OĞHAN

6- Mesliha YILMAZ

7- Mustafa KINACI

8- İlker DEMİRTAŞ

9- Mustafa ERDEM

10- Adile Mezin ŞAHİN

11- Mehmet Orhan ŞAHİN

12- Mevlüt Selçuk OĞHAN

13- Muzaffer ŞAHİN

14- Hürriyet BAYIR

15- İbrahim ELMAS

16- Enver ŞAHİN

17- Ahmet İLHAN

18- Urfi POLAT

19- Dilek KARAALİLER

20- Burak ŞAHİN

21- Murat BAYEREN

22- Önder ŞAHİN

23- Doğan OLGUN

24- Kamil DOĞAN

25- Ergün ŞAHİN

 

 GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 Asil Üyeler

 1. Muammer ŞAHİN
 2. Abdurrahman KILIÇ
 3. Mehmet ÇOLAK
 4. Tülay OĞHAN
 5. Meslaha YILMAZ
 6. Mustafa KINACI
 7. Kamil DOĞAN

Yedek Üyeler

 1. Hacı Mevlüt ŞAHİN
 2. Mustafa ERDEM
 3. Ergün ŞAHİN
 4. Urfi PEKER
 5. Servet ÖZBEY
 6. Doğan OLGUN
 7. Burak ŞAHİN

Geçici Madde 2- Vakfın ilk geçici denetim kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

Asil Üyeler

 1. Murat BAYEREN
 2. İlker DEMİRTAŞ
 3. Muzaffer ŞAHİN

Yedek Üyeler

 1. Önder ŞAHİN
 2. İbrahim ELMAS
 3. Adile Mezin ŞAHİN

 

Geçici yönetim kurulu vakfın tescilinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 3- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Murat BAYEREN, Tülay OĞHAN ve Dilek KARAALİLER yetkili kılınmıştır.